فروم آزمون

مقیاس کمالگرایی هیل


آزمونهای مرتبط
تصویر عنوان آزمون
تست نئو-فرم کوتاه
تست مهارتهای مذاکره پیره
OSIPOW پرسشنامه استرس شغلی
تست رضایت شغلی مینه سوتا
تست هوش هیجانی
تست مدل رفتاری دیسک (DISC)
تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)
تست سنجش رغبت شغلی هالند
تست شخصیت شناسی mbti
آزمون سنجش افسردگی

مقیاس کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمال گرایی در سال ۲۰۰۴ توسط هیل و همکاران تهیه شده است این ابزار دارای ۵۹ جمله هست .شرکت کننده ها باید میزانی که هر جمله توصیف کننده آن هاست را در یک طیف ۵ گزینه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص نمایند. هولندر در یکی از قدیمی ترین تعریف ها کمال گرایی را تحت عنوان انتظارات غیرمنطقی از خود و دیگران مطرح کرد.پژوهش های ابتدایی کمال گرایی را سازه ای یک بعدی و اغلب منفی در نظر می گرفتند و به ارتباط آن با آسیب شناسی روانی پرداختند.

نتایج افراد شرکت کننده

این نتایج به تصمیم خود کاربران بصورت عمومی منتشر می شود
تصویر نام آزمون دهنده توضیح/امتیاز عملیات
آقای مهبد کامکار کمالگرایی نرمال
خانم نیلوفر متین خصوصی!
آقای behzad jalali خصوصی!
... خصوصی!
dorsab خصوصی!
خانم Parmida farzam خصوصی!
حمید زمانیان خصوصی!
ابوبکر اکبری خصوصی!
zohre hatiteh خصوصی!

نظرات